תקנון GiveTav

תקנון מימוש באתר – GiveTav

 1. 1. התנאים המפורטים להלן מהווים תנאי שימוש מחייבים לשימוש באתר GiveTav ובתו GiveTav  (להלן  כל אחד מהנ”ל– “תו“). השימוש בתו, הינו בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 2. תנאי תקנון אלו, יחולו על רוכש התו (להלן – “רוכש התו“) ועל האוחז בתו (להלן – “האוחז בתו“).
 3. בנוסף, הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה בתו כהגדרתו לעיל ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות התו, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין GiveTav כהגדרתה להלן. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
 4. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
 5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 6. כללי

    6.1. התו מונפק על ידי מטגו בע”מ ח.פ 516549524 מרחוב שער הנגב 1 (להלן – “GiveTav“).

    6.2. GiveTav שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תקנון זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ללא צורך בהודעה מוקדמת או קבלת הסכמת רוכש התו ו/או אוחז התו, באחריות רוכש התו ו/או האוחז התו לקרוא את התנאים במצורפים לתו, ותנאי תקנון זה (להלן – “תנאי השימוש בתו“) ולרוכש התו ו/או אוחז בתו לא תהיה טענה בעניין.

    6.3. כל שינוי בתנאי השימוש בתו יחול מרגע פרסומו על כל  רוכש התו ו/או אוחז בתו וכל שימוש בכרטיס על ידי רוכש התו ו/או אוחז התו לאחר ביצוע השינויים האמורים ייחשב הסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי רוכש התו ו/או אוחז בתו.

    6.4. תנאי השימוש מצויים בתקנון המופיע באתר GiveTav והינם חובה לעיון והסכמה ע”י רוכש הכרטיס ו/או אוחז בכרטיס. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בכרטיס לכל מטרה שהיא.

 1. תנאי השימוש בתו

    7.1. GiveTav תהא רשאית להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות בתו ו/או לבטל מכירתו, ללא צורך במתן התראה מוקדמת, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

    7.1.1. אם לדעת GiveTav רוכש התו ו/או אוחז בתו מסר במתכוון פרטים שגויים.

    7.1.2. בנסיבות בהן רוכש התו ו/או אוחז בתו עשה או עושה שימוש האסור לפי תנאי השימוש ו/או שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים ו/או ללקוחות אחרים ו/או באופן המהווה עוולה אזרחית ו/או עבירה פלילית ו/או באופן המעורר חשד סביר ו/או רוכש התו ו/או אוחז בתו פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתנאי השימוש בתו ו/או בתקנון;

    7.1.3. אם לדעת GiveTav רוכש התו ו/או אוחז בתו ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בGiveTav או בצדדים שלישיים כלשהם;

    7.1.4. אם לדעת GiveTav רוכש התו ו/או אוחז בתו עשה שימוש בתו לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

    7.1.5. אם רוכש התו ו/או אוחז בתו הפר איזה מתנאי השימוש בתו;

    7.1.6. אם כרטיס האשראי שברשות רוכש התו נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

    7.2. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של רוכש התו ו/או אוחז בתו לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה. כל שימוש של רוכש התו ו/או אוחז בתו, בניגוד להוראות GiveTav ו/או בניגוד לתנאי שימוש אלה ו/או בניגוד להוראות כל דין, יזכה את GiveTav ו/או צדדים שלישיים בעלי זכויות בשירותים ובתכנים לפי העניין, בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון זה כלפי רוכש התו ו/או אוחז בתו וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות GiveTav ו/או צדדים שלישיים בעלי זכויות בשירותים ובתכנים על פי כל דין. 

 1. אופן רכישת התו

    8.1. התו יימכר לאחר השארת הפרטים באתר GiveTav ולאחר פניה ישירה של GiveTav אל הלקוח לסגירת הסכם כמות התווים ואופי המוצרים, רוכש התו יידרש למלא את שמו, שם החברה, פרטי החברה, ת.ז/ח.פ , טלפון, כתובת מייל ופרטי כרטיס אשראי.

    8.2. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי של רוכש התו יקבל רוכש התו הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש רוכש התו ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של GiveTav להסדיר את אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברת האשראי של רוכש התו לביצוע העסקה ע”י רוכש התו. לא פעל רוכש התו להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה GiveTav זכאית לבטל את רכישת התו ולחסום אותו.

    8.3. אם חברת האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיך תבוטל רכישת הכרטיס והכרטיס ייחסם ותו לנגב תהיה במקרה כזה הזכות לחייב אותך בדמי ביטול של 5% ממחיר הכרטיס או בסך של 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים, הכל כפי שיפורט בסעיף ‏15 להלן.

    8.4. GiveTav תהיה רשאית לעדכן מעת לעת את כמות המינימום של התווים או את כמות המקסימום של התווים הניתנים לרכישה.

 1. אספקת המוצרים

אספקת המוצרים/השירותים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי השימוש של בית העסק כפי שיופיע בלחיצה על הקישור למוצר או לשירות הספציפי (להלן: “הקישור”). אספקת המוצרים/השירותים תבוצע על ידי בתי העסק ובאחריותם הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי השימוש ובקישור.

 1. עלות השירות

    10.1. כל רוכש תו יישא בעלות בה בחר עבור שוויו של הכרטיס. שווי התו כולל מע”מ כדין.

 1. מימוש התווים

    11.1. התו מזכה עד לגובה הסכום שטעון בו כדין ועד לתאריך תוקף התו (12 חודשים מיום קבלת התו).

    11.2. התו אינו המיר למזומן.

    11.3. לא יינתן עודף כספי על יתרת הסכום שנותר בתו אף אם לא נעשה בו שימוש או נעשה בו שימוש חלקי בלבד.

    11.4. במקרה של אובדן /גניבה התו, דינו כדין אובדן מזומנים, התו לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה או פיצוי בגינו.

    11.5. תו פגום/מזויף לא יכובד.

 1. התו אינו תו חיוב כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשמ”ו – 1986.

    11.8. מימוש התו יהיה כפוף להוראות כל דין.

    11.9. לא ניתן לעשות שימוש בתו על מנת לשלם חוב קודם לבית העסק או לשלם תשר (טיפ), אלא אם צוין אחרת במפורש או אם הדבר אושר על ידי בית העסק, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

    11.10. לכל תו תיקבע תקופת מימוש מקסימאלית במסגרתה תוכל לממשו. באחריותך המלאה והבלעדית למימוש התו לכל המאוחר עד לתום תקופה זו. לאחר תקופה זו אין לתו כל תוקף ותאבד את זכאותך לצרוך המוצר או השירות כמפורט בו או לקבל החזר כספי כלשהוא או תמורה בין כספית ובין אחרת ומבלי שתהא זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בשל כך.

    11.11. לא ניתן יהיה לשלם באמצעות התו עלויות טיפול ומשלוח.

    11.12. התו אינו מהווה הזמנת מקום בבית העסק (למשל, הזמנת שולחן במסעדה), כאשר הדבר נדרש. 

    11.13. שמות העסקים עשויים להשתנות בהתאם למדיניות GiveTav.

 1. אחריות

    12.1.  GiveTav מאפשרת לך לרכוש באמצעות התו מוצרים ושירותים שונים של מיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים הפועלים בנגב המערבי בדרך נוחה ומהירה. עם זאת, GiveTav אינה היצרן או היבואן או הקמעונאי של המוצר שרכשת באמצעות התו. לפיכך, ומבלי לגרוע באמור בתקנון זה, GiveTav ו/או מי מטעמה אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים ו/או השירותים שנרכשו באמצעות התו לאחר מכירתם, לרבות לאחריות בגינם, תיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, ולמעט כקבוע על פי דין. האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על בתי העסק.

    12.2. GiveTav אינה מספקת מוצרים או שירותים כלשהם ואינה אחראית על מכירת מוצרים או שירותים כלשהם אלא על הנפקת התווים של עסקים שונים.

    12.3. תיאור ו/או מידע על בתי עסק, חנויות ועל מוצרים הינו באחריות בתי העסק המתארים ו/או המוסרים מידע זה ולא תחול כל אחריות בהקשר זה על GiveTav.

    12.4. תנאי המימוש הינם באחריות בתי העסק, ולGiveTav לא תהיה כל אחריות בנוגע לאופן מימוש התו.

    12.5. בית העסק הינו האחראי הבלעדי לשירותים, למוצרים ולמערכות, וGiveTav לא תשא באחריות לנזקים מכל סוג שהוא, שיגרמו לרוכש התו ו/או אוחז בתו ו/או לכל צד שלישי, הקשורים במישרין ו/או בעקיפין עם השירותים ו/או אופן הענקתם ו/או עם התכנים שיינתנו במסגרתם ו/או מערכות GiveTav ו/או פעולתן, באופן ישיר ו/או עקיף.

    12.6. GiveTav לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים ובבתי העסק שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים הניתנים בתווים.

 1. כללי

    13.1. תוקף התו הינו 12 חודשים, בכפוף לכל דין. תוקף התו יופיע יחד עם קבלת פרטי התו במייל פרטי לאוחז בתו.

     13.2. לא יינתן החזר כספי או פיצוי בגין אי מימוש, אובדן או גניבה של התו.

    13.3. עדכונים ושינויים – בתי העסק עלולים להשתנות מעת לעת. לפני רכישה ו/או בעת קבלת התו, יש להתעדכן באתר בעמוד ‘עדכונים ושינויים.

 1. דרכי פנייה לGiveTav (שירות לקוחות)

    14.1. בכל שאלה ו/או בעיה הקשורה לGiveTav תוכל לפנות ישירות לשירות הלקוחות של GiveTav מספר: 054-7776220 בשעות הפעילות ימי חול בין השעות: 08:00-16:00 או באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני info@GiveTav.com 

    14.2.בכל שאלה ו/או בעיה הקשורה בבית העסק, יש לפנות ישירות אליו.

 1. מדיניות ביטולים והחזרה:

    15.1. הוראות סעיף זה מתייחסות לביטול רכישת התו, לא לביטול רכישת מוצרים או שירותים תוך שימוש בתו. לביטול רכישת מוצרים או שירותים, יש לפנות לבית העסק ועל ביטול שכזה יחולו תנאי בית העסק, החוק והדין לגבי מערכת היחסים שבינך לבין בית העסק. על GiveTav לא תחול כל אחריות בגין ביטול רכישת כל המוצר ו/או שירות שנרכשו מבית העסק תוך שימוש בתו.

    15.2. רוכשי התווים יכולים לבטל את רכישת התוים בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010. ניתן לבטל את רכישת התו תוך 14 ימים מיום רכישתו, כל עוד לא נעשה כל שימוש בתו. עם ביטול העסקה כאמור, יבוטל התו ולא ניתן יהיה לממשו. עם ביטול העסקה, GiveTav תגבה מהצרכן דמי ביטול של 5% משווי התו או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. במידה והעסקה לרכישת התו בוצע בכרטיס אשראי וGiveTav שילמה תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי, GiveTav תהיה רשאית לחייבך גם בתשלום זה.

    15.3. רק הלקוח המשלם את התו יכול לבטל את רכישת התו.

    15.4. עם זאת, אין באמור כדי לפגוע מזכותה של GiveTav לתבוע את נזקיה כאמור בסעיף 14ה(ג) לחוק הגנת הצרכן.

    15.5. עם ביטול העסקה, יבוטל התו ולא ניתן יהיה לממשו בבתי העסק.

 1. מדיניות פרטיות

    16.1. כדי לרכוש את התו, תתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

    16.2. GiveTav תפעל, כמיטב יכולתה, לאבטחת פרטים אלו, לשם שמירה על פרטיותך. עם זאת, GiveTav אינה יכולה להבטיח כי מערכותיה חסינות בפני פריצות ו/או חדירות בלתי מורשות למערכותיה, ובמקרה כאמור לא תהיה לרוכש התו כל טענה בעניין.

    16.3. GiveTav, מנהליה, עובדיה, כל הפועלים מטעמה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים והתכנים לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים עקיפים או תוצאתיים, שיגרמו או העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, לרוכש התו ו/או לצד ג’ כתוצאה מפריצה ו/או חדירה בלתי מורשים למערכותיה.

    16.4. לרוכש התו והאוחז בתו ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר במועד רכישת התו ו/או הנובעים מפעילותו עם התו ובכלל זה מידע שנאסף אודות האוחז בתו במהלך רכישותיו, ייאגרו במאגרי המידע של GiveTav. ברכישתו של התו ושימוש בו האוחז בתו מאשר לGiveTav לאגור מידע כאמור וככל שGiveTav תמכור את פעילותה או שיימכרו מניותיה לאחר, להעביר את הפרטים לרוכש.

    16.5. מעבר לשימוש הנ”ל GiveTav מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם. אולם, GiveTav שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודות רוכש התו או אודות השימוש של האוחז בתו, ללא מתן הודעה מוקדמת וללא קבלת הסכמה, בהתקיים אחד ו/או יותר מהמקרים הבאים: 1) לצורך ציות לדרישות הדין ו/או על מנת למלא אחר צו של בית משפט/רשות מוסמכת; 2) להגן על זכויותיה של GiveTav ו/או מי מטעמה ו/או צדדים שלישיים; 3) לאכוף את תנאי שימוש אלו; 4) לספק את השירות; 5) לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים; 6) לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים; 7) לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בכרטיס; 8) לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. במידה וGiveTav תחשוף מידע אישי אודות הרוכש התו ו/או אוחז התו, תעשה GiveTav את כל המאמצים שביכולתה לעשות זאת תוך שמירה על פרטיותו של האוחז והרוכש בתו ככל שניתן בנסיבות העניין.

    16.6. GiveTav נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה /או הנובעים מכוח עליון, GiveTav לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לרוכש/אוחז בכרטיס ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה כל שתקבע בבית המשפט) של GiveTav.

    16.7. GiveTav תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו”ב) במטרה לשפר את פעילותה והשירותים אשר היא מציעה, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

    16.8.  רכישת התו ומילוי פרטייך מהווה הסכמה מפורשת מצדך לקבלת דיוורים ישירים ודברי פרסומת מאת מנהל האתר, בין היתר באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי או הודעת מסר קצר (SMS). תוכל בכל עת להסיר את פרטיך מרשימת הדיוור הישיר ו/או לבטל את קבלת דברי הפרסומת באמצעים המנויים לעיל, וזאת על ידי פניה למנהל האתר במייל info@GiveTav.com  בכל מקרה, עדיין נוכל לשלוח לך הודעות שהדין אינו מונע מאיתנו לשלוח לך אותן, למרות סירובך.

    16.9.בקשה לביטול הרשמה יש לשלוח בכתב לדואר האלקטרוני  info@GiveTav.com . לאחר ביטול הרשמה ימחקו מרשימת התפוצה כל הפרטים האישיים השמורים אצל GiveTav, לרבות כתובת הדואר האלקטרונית.

 1. קניין רוחני

    17.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים ומידע חסוי, בכל חומר שנ/יערך ו/או י/פותח על ידי GiveTav הם/יהיו קניינה הבלעדי והמלא של GiveTav.

    17.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר בכתובת https://givetav.com , לרבות אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר זה ולרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo)  וכן עריכתם והצגתם של אלה לרבות השירותים והתכנים שבאתר זה, כולל טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, הינם רכושה של GiveTav, מי ו/או ניתנו לה רישיון על ידי צדדים שלישים, ומוגנים ע”י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל, וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות לGiveTav ו/או לצדדים שלישיים בהתאמה.

    17.3. רוכש התו ואוחז התו אינו רשאי לשנות, להעתיק, להעביר, לאחסן, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעניק רשיונות, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת, להעביר או למכור את השירותים ו/או התכנים, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא רשות מפורשת של GiveTav בכתב ומראש.

    17.4. אין בהצגת מוצרים ו/או שירותים המפורסמים על גבי התו משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע”י GiveTav.

 1. הגבלת אחריות

    18.1. אחריותם של GiveTav, עובדיה, מנהליה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים בתו, מוגבלת בזאת לאספקת התו ותפעולו בלבד, וזאת בהתאם להוראות הדין ותנאי שימוש אלה.

    18.2. רוכש התו ו/או האוחז בו, מסכים בזאת במפורש, כי בכל מקרה שבו תוטל אחריות ו/או חבות כלפי GiveTav, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים, הרי שתרופתו היחידה, המלאה והסופית של רוכש התו ו/או האוחז בו, תוגבל לאספקה חוזרת, זהה או דומה, של השירותים הניתנים על ידיה ונשוא הטענה ו/או החזר כספי של עלותם בלבד, ולא מעבר לכך. ידוע לרוכש התו ו/או האוחז בו כי GiveTav הסכימה להתקשר עימו על בסיס הגבלת אחריות זו וכי היא מסתמכת על כך.

    18.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, GiveTav, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים לא יהיו אחראים בשום אחריות ו/או חבות לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג, שייגרמו עקב נסיבות מעבר לשליטתם, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים להספקה של ציוד חיוני למערכת, מעשה או מחדל של מפ”א או מפעיל סלולרי או מגבלות שהוטלו על ידם, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, ואמצעים למניעת הונאה.

 1. שיפוי

    19.1. רוכש התו ו/או האוחז בו מתחייב לפצות ו/או לשפות את GiveTav, מנהליה עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ”ט עו”ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות החוק על ידי רוכש התו ו/או האוחז בו, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות החוק על ידי רוכש התו ו/או האוחז בו. למען הסר ספק מובהר כי, אחריות רוכש התו ו/או האוחז בו במקרה של התרחשות איזה מהמקרים המפורטים לעיל, כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים ו/או מיוחדים, לרבות פגיעה בשם הטוב, פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים. אין בשיפוי הנ”ל בכדי לגרוע מסעדי GiveTav על פי כל דין.

 1. שונות

    20.1. הדין החל על הסכם זה ועל השימוש בתו הינו הדין הישראלי בלבד, בין שהשימוש בישראל נעשה בישראל ובין שמחוצה לה. בתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו בישראל תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי הסכם זה ו/או בקשר עם התו. אין בהוראת סעיף זו כדי למנוע מGiveTav, על פי שיקול דעתה הבלעדי לנקוט בהליך משפטי כנגד רוכש התו ו/או האוחז בו, מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

    20.2. הצדדים רשאים, אם יסכימו לכך, לקיים הליך אלטרנטיבי של גישור ו/או בוררות לשם פתרון הסכסוך ו/או המחלוקת ביניהם, כאשר הליך זה יתקיים ללא צורך בנוכחות אישית של הצדדים וללא צורך בשמיעת עדים, אלא אם כן יוסכם אחרת בין הצדדים.

    20.3. כל השתהות של GiveTav בקיום זכות המגיעה לה ועל פי המפורט לעיל, או הימנעותה של GiveTav מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיו.

    20.4. כל פטור ו/או העדר אחריות המוקנה לGiveTav על פי הוראות תנאי השימוש מוקנה בזאת גם למנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה, וכן כל גורם אחר הקשור באספקת השירותים, כפי שאלו יהיו מעת לעת.

    20.5.  התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע”י GiveTav, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

Translate »
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0
MetGo למען תושבי הדרום!

ימים לא פשוטים עוברים עלינו ואנו נמצאים בעיצומה של מערכה קשה שלא הכרנו כמותה. בימים קשים אלו, אנו מספקים תמיכה לעסקי הדרום, ואתם גם יכולים לעזור והרבה. הקליקו על הכפתור של קנית שוברי מתנה, קנו שובר לפי הסכום שתרצו. וכך תוכלו לדאוג שנחזור לשגרה, תוכלו לממש את השוברים בעסקי הדרום שמופיעים באתר. ולתת להם את התקווה להכנסות עתידיות. בתקווה לימים שקטים.

ברוכים הבאים!

התחברות למערכת